História

Gymnázium sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom nadväzuje na tradíciu kresťanského školstva. V rokoch 1927 až 1950 existovala v meste Škola sv. Jozefa, ktorej zriaďovateľom bola Kongregácia Školských sestier de Notre Dame. Základnú školu sa vďaka úsiliu rodičov a Kongregácie podarilo znovu obnoviť v roku 1991.

Nová doba a spoločenská pluralita sa začali odrážať aj v školstve. Do roku 1989 neexistujúce osemročné gymnáziá sa stali súčasťou systému vzdelávania. A tak mohlo vzniknúť v septembri 1995 i to naše- Gymnázium sv. Jozefa, ktorého zriaďovateľom je takisto Kongregácia školských sestier de Notre Dame.

Cirkevné školstvo na Slovensku bolo v minulosti oprávnene považované za kvalitné. Nie inak je tomu i dnes. Vzťahy medzi učiteľmi a deťmi sú najlepšie práve na týchto školách. Posledným dôkazom vysokej kvality vzdelávania je skutočnosť, že práve cirkevné školy dosiahli najlepšie výsledky v celoslovenskom overovacom testovaní maturantov Monitor 2000.

Charakteristika

Od prvého ročníka majú žiaci možnosť navštevovať informatiku. Na škole môžu pracovať vo viacerých záujmových krúžkoch: hudobno-spevácky, akvaristický, stolnotenisový, futbalový, fotografický, volejbalový, basketbalový, turistický, tanečný, gitarový, strojopisný, Wordprocessing, programátorský. Môžu navštevovať NODAM-stretká pod vedením našich bývalých žiakov.

Naším cieľom je podnecovať žiaka k tomu, aby nadobudol zručnosti, získal poznatky, duševné, pracovné metódy a schopnosti, ako aj mravné a spoločenské postoje, ktoré prispievajú k rozvoju jeho osobitosti a umožnia mu vstup do spoločnosti ako jej plnohodnotnému členovi.

Snahou pedagogického zboru je však žiakov nielen vzdelávať, podnecovať ich tvorivosť, rešpektovať osobnosť, ale aj, a najmä, vychovávať v duchu kresťanskej morálky. Cez úctu k prírode, k Zemi a k životu vôbec vedieme študentov cestou hľadania pravdy a k vzájomnému porozumeniu.

Neustále máme na zreteli skutočnosť, že odborné znalosti nepredstavujú iba súhrn poznatkov a zákonitostí, ktoré si majú žiaci osvojiť. Sú výrazom ľudského ducha, ktorý v plnej slobode a zodpovednosti hľadá pravdu v súlade s morálkou.

Človeka možno dôstojne vychovávať a vzdelávať len v dôstojných podmienkach. Usilujeme sa o to i na našom gymnáziu. Žiaci majú k dispozícii novovybudované podkrovie s dvomi odbornými učebňami informatiky, biológie a jazykov. Ďalej odbornú učebňu fyziky a chémie s pomôckami potrebnými k výučbe. Aj ostatné priestory a učebne školy sú dobre vybavené. Súčasťou školských priestorov je i telocvičňa s posilňovňou, ďalšia telocvičňa v priestoroch MŠ Alexia, školská knižnica, jedáleň a vynovené šatne.

Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko