Oznamy rodičom


IZK

V prípade, ak Vám chýbajú prihlasovacie údaje do IZK, je možné kontaktovať triedneho učiteľa, alebo napísať na e-mail: ssjozefnm@gmail.com - potrebné je uviesť meno a priezvisko žiaka.


Distribúcia Ag testov

Milí rodičia, chceme Vás informovať o spôsobe distribúcie Ag testov na našej škole.
Zákonný zástupca si môže vyzdvihnúť testy v dňoch
  10.09.2021(piatok) od 8:00 hod. - 16.00 hod.
  a 13.09.2021 (pondelok) od 12:00 -16:00 na nádvorí školy.

Postup distribúcie :
- rodič preberie testy na nádvorí školy a podpíše preberací protokol
- za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie každého samotestu oznamuje škole - triednému učiteľovi prostredníctvom emailu alebo sms-ky, je potrebná evidencia aj v prípade negatívneho výsledku.
V prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje aj všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.


Po týchto termínoch bude možné vyzdvihnutie testov na vrátnici školy.


Nový školský rok zahájime sv. omšou vo farskom kostole 2.9.2021 o 8:30 hod. Žiaci sa zhromaždia na farskom dvore do 8:20, odtiaľ si ich preberú triedni učitelia.

Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko